2018-06-14

Kilka słów nas

PM15Przedszkole mieści się na osiedlu Jaroty z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Placówka posiada sześć sal dydaktycznych wyposażonych w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które ułatwiają dzieciom wszechstronny rozwój z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
Przedszkole posiada również salę gimnastyczną, salę do zajęć logopedycznych oraz zajęć kompensacyjno- wyrównawczych, w których odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe.
Obok budynku znajduje się duży ogród wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny typu: indiańska wioska, ścieżka zdrowia, uwzględniający potrzeby dzieci starszych i młodszych.
Dzieci uczęszczają do 6 grup wg wieku.
 
W ciągu dnia dzieci korzystają z 4 posiłków:
 
8.30 I śniadanie
10.00 II śniadanie
12.00 obiad - zupa
14.00 obiad - II danie
 
 
W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ponadto nauczycielki posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych, typu: logopedia, terapia pedagogiczna, socjoterapia, zajęcia kółka plastycznego oraz oligofrenopedagogika. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 
Ponadto w placówce realizuje się programy własne:
 
„ Nie lubię hałasu” – program wychowawczo – profilaktyczny
Zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród dzieci przedszkolnych „Socjoterapia”
Program kółka plastycznego „Plastusie”
 
W obecnym roku szkolnym placówka realizuje 3 projekty:
 
„Chcę być zdrowy” przy współudziale Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Projekt związany z uzyskaniem Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.
Projekt ekologiczny ubiegania się o Krajowy Certyfikat Ekologiczny.
W każdym projekcie uczestniczy cała społeczność przedszkolna.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się